Ochrona Prawna w PZU Dom i PZU Auto

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria Adwokacka zarówno w siedzibie w Gliwicach, jak i w filii w Tarnowskich Górach świadczy usługi w ramach ubezpieczenia Ochrona Prawna w PZU Dom i PZU Auto.

Z Małgorzata Urawska, przed

Upadłość konsumencka po zmianach, które weszły w życie w marcu 2020 r.

Wraz z upływem roku 2020 warto przypomnieć, iż w marcu br. weszły w życie przepisy zmieniające dotychczasową procedurę ogłoszenia upadłości osób fizycznych, które: nigdy nie były przedsiębiorcami ani wspólnikami w spółkach prawa handlowego; najpóźniej na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostały wykreślone z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS) tj. tzw. upadłość konsumencką. Nowa procedura ma na celu ułatwić formalności związane Więcej…

Upadłość konsumencka od marca 2020 r.

Z początkiem przyszłego roku zmienią się przepisy dotyczące zasad ogłaszania przez Sąd upadłości konsumenckiej. Najistotniejszą zmianą jest wydłużenie planu spłaty wierzycieli z lat 3 do lat 7 czyli ponad dwukrotnie. Na tym etapie Sądu też będą badały ewentualne zawinienie dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności.

Z mwarczyk, przed

Kancelaria adwokacka – Tarnowskie Góry

Adwokat – Tarnowskie Góry Od stycznia 2019 roku Kancelaria Adwokacka świadczy usługi również w ramach filii powstałej w Tarnowskich Górach. Kancelaria adwokacka w Tarnowskich Górach zapewnia wszechstronną, profesjonalną  pomoc prawną dla firm i osób fizycznych z zakresu min. prawa : pracy, cywilnego, rodzinnego, podziału majątku i ustalenia kontaktów, karnego w tym w sprawach związanych ze skutkami wypadków komunikacyjnych mieszczących się Więcej…

Z mwarczyk, przed

Odpowiedzialność lekarza za rażące niedbalstwo

Wartym uwagi jest wydany niedawno wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie I ACa 181/17, w którym wskazał na relację pomiędzy zasadnością odpowiedzialności cywilnej lekarza, skazanego w procesie karnym za występek z art. 160 § 2 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. (tj. za przestępstwo nieumyślne), a odpowiedzialnością jego ubezpieczyciela. We wskazanej sprawie, zainicjowanej przez rodzinę zmarłej pacjentki, lekarz był Więcej…

Z mwarczyk, przed

Emerytury – zmiany w ustawie od 1 października

Tym wszystkim, którzy mają już możliwość rozważania zasadności przejścia na emeryturę, przypominamy, że od dnia 1 października 2017 r. wchodzą zmiany liczne zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą między innymi zmiany stażu wymaganego do ubiegania się o najniższą emeryturę. I tak obecnie kobiety, aby uzyskać najniższą emeryturę, muszą udowodnić 20 lat okres składkowego i nieskładkowego. Więcej…

Z mwarczyk, przed

Przestępstwo „niealimentacji” w nowym brzmieniu

Przypominamy, iż od 31 maja tego roku zasadniczej zmianie uległy przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstwa tzw. „niealimentacji”. Dotychczas charakteryzowało się ono znamieniem uporczywości w narażaniu osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obecnie ustawodawca zdecydował się na zmianę brzemienia przepisu art. 209 kk poprzez wyeliminowanie tzw. przesłanki uporczywości i wprowadzenie zapisu, iż Więcej…

Z mwarczyk, przed

Odszkodowania za opóźnienia samolotu

Gdyby komuś po Nowym Roku zrobiło się zimno lub po prostu chciał odpocząć, to przypominamy, że niezależnie od kierunku lotu, pasażerom przysługują odszkodowania za ewentualne opóźnienia ich lotu.Kwestie tę reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z lutego 2004 r. Wysokość ewentualnego odszkodowania uzależniona jest od rodzaju lotu, a także czasu opóźnienia. Obecnie, po zmianach będących następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych Więcej…

Z mwarczyk, przed

Upadłość konsumencka

Mijający właśnie rok 2016 przyniósł m.in. zmiany w zakresie prawa upadłościowego, poprzez wejście w życie znowelizowanych przepisów dot. upadłości konsumenckiej, a w konsekwencji zmienił sytuację niektórych dłużników. Obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej składa się na urzędowym formularzu i powinien on przede wszystkim zawierać takie dane jak: imię i nazwisko dłużnika, nr PESEL, miejsce zamieszkania, dane dot. Więcej…

Z mwarczyk, przed