Wartym uwagi jest wydany niedawno wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie I ACa 181/17, w którym wskazał na relację pomiędzy zasadnością odpowiedzialności cywilnej lekarza, skazanego w procesie karnym za występek z art. 160 § 2 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. (tj. za przestępstwo nieumyślne), a odpowiedzialnością jego ubezpieczyciela.

We wskazanej sprawie, zainicjowanej przez rodzinę zmarłej pacjentki, lekarz był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a suma gwarancyjna wynosiła 150 000 zł. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela była wyłączona w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie luba na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego.

Pomimo skazania pozwanego za przestępstwo nieumyślne, zarówno Sąd I i II instancji uznał, iż ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za skutki rażącego niedbalstwa lekarze, przy czym rażące niedbalstwo to coś więcej niż brak zachowania zwykłej staranność w działaniu, to działanie, które graniczy z umyślnością, zaniedbanie znajdujące się już na granicy winy umyślnej.

Podkreślił, że w niektórych sytuacjach nie jest wyłączona osobista odpowiedzialność lekarza, bowiem skazanie za przestępstwo nieumyślne nie sprzeciwia się przyjęciu rażącego niedbalstwa w rozumieniu art. 827 Kodeksu cywilnego ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami takiego ustalenia.

http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_000181_2017_Uz_2017-06-23_002

Kategorie: Aktualności