Wraz z upływem roku 2020 warto przypomnieć, iż w marcu br. weszły w życie przepisy zmieniające dotychczasową procedurę ogłoszenia upadłości osób fizycznych, które: nigdy nie były przedsiębiorcami ani wspólnikami w spółkach prawa handlowego; najpóźniej na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostały wykreślone z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS) tj. tzw. upadłość konsumencką. Nowa procedura ma na celu ułatwić formalności związane z postępowaniem sądowym. Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej może być zakończone ustaleniem planu spłaty wierzycieli, umorzeniem zobowiązań upadłego bez planu spłaty bądź warunkowym umorzeniem zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W aktualnym stanie prawnym została wprowadzona również instytucja zatwierdzenia warunków sprzedaży majątku o znacznej wartości oraz postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. W praktyce
oznacza to, że ustawodawca rozszerzył podmiotowo możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości, jak również poszerzył możliwość skorzystania narzędzi prawnym, które dotychczas były wykorzystywane w toku prowadzenia postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorców. Wszelkie uproszczenia mają na celu umożliwić dłużnikom wyjście z trudnej sytuacji życiowej z możliwie jak najmniejszym pokrzywdzeniem wierzycieli.

Kategorie: Aktualności