Adwokat Gliwice – prawo rodzinne i pomoc prawna

Kancelaria specjalizuje się m.in. w prawie rodzinnym. Udziela skutecznej pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących roszczeń alimentacyjnych zarówno na rzecz małoletnich dzieci, jak i wobec współmałżonka. Świadczymy usługi jakimi jest obsługa prawna również w sprawach dotyczących ograniczenia, zawieszenia wykonywania i pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa. Nadto, nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy dotyczącego uregulowania kontaktów z dzieckiem, zarówno na etapie przedsądowym, dążąc do wypracowania porozumienia pomiędzy rodzicami, jak w trakcie postępowania sądowego. Wskazujemy optymalne rozwiązania z zakresie sposobu realizacji kontaktów, mając na uwadze interes reprezentowanej sprawy i dobro dziecko.

Adwokat w Gliwicach posiadający doświadczenie w sprawach rodzinnych

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i pomocy w toku postępowań dotyczących zarządzeń opiekuńczych, w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka, inicjowanych na wniosek bądź z urzędu takich jak np. zobowiązanie rodziców małoletniego oraz małoletniego do określonego postępowania (w szczególności pracy z asystentem rodziny), skierowania małoletniego do placówki wsparcia dziennego, skierowanie rodziców do placówki zajmującej się terapią rodzinną, poddanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora. Posiadamy bogate doświadczenie z zakresu prawa w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego oraz ustanowienia opieki i kurateli, a także w sprawach związanych z orzekaniem o przymusowym leczeniu alkoholowym, umieszczeniu w domu opieki społecznej bądź szpitalu psychiatrycznym. Świadczymy pomoc prawną również na etapie rozstrzygania przez sąd o zasadności przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczymy usługi reprezentacji Klientów w postępowaniach w sprawach nieletnich toczących się przed sądami rodzinnymi, a dotyczących demoralizacji bądź popełnienia przez nieletnich czynów karalnych. Adwokat Gliwice – prawo rodzinne – serdecznie zaprasza do kontaktu!

Kategorie: Zakres usług