Rozwody

Kancelaria adwokacka prowadząca sprawy o rozwód – Gliwice Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w sprawach rozwodowych, dążąc do znalezienia najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Udowadniamy, że rozwód w mieście Zabrze i Gliwice można przeprowadzić skutecznie zachowując zadowolenie obydwu stron. Pomagamy również w sprawach związanych z orzeczeniem separacji między małżonkami bądź też z ustanowieniem rozdzielności majątkowej jeszcze przez rozwiązaniem małżeństwa stron. Skuteczne i korzystne rozwody – Gliwice Analizując pożycie małżonków, doradzamy naszym Klientom czy powinni wnioskować o orzekanie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, czy też z pewnych uzasadnionych Więcej…

Z mwarczyk, przed

Podział majątku

Kancelaria prowadzi zarówno sprawy sądowe związane z podziałem majątku byłych małżonków, jak i sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych pomiędzy konkubentami. W każdym przypadku uwzględniane są wzajemne rozliczenia i nakłady stron, a także przyczynienie się małżonków do powstania majątku dorobkowego. Doradzamy również w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a także przygotowujemy i opiniujemy projekty umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz).

Z mwarczyk, przed

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami, roszczeniami dotyczącymi umów najmu, dzierżawy, eksmisji z nieruchomości, a także w sprawach o zasiedzenie, jak również z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę. Prowadzimy sprawy z zakresu sprawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia praw do spadku, działka spadku oraz o zachowek. Doradzamy w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych, negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych klientów, a następnie udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru Więcej…

Z mwarczyk, przed

Prawo karne

Adwokat Gliwice – prawo karne i pomoc prawna Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym, a w szczególności w prowadzeniu spraw karnych. Bronimy podejrzanych w sprawach karnych, obwinionych bądź oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego, zarówno już na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, jak również w toku postępowania sądowego. Rzetelnie omawiamy z Klientem sprawę go dotyczącą tak, aby móc podjąć możliwie najlepszą decyzję co do kierunku prowadzonej obrony bądź rozważenia propozycji dobrowolnego poddania się karze. Pomagamy osobom zatrzymanym przez Policję, ABW, CBA lub Więcej…

Z mwarczyk, przed

Prawo karne wykonawcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego – w sprawach dotyczących odroczenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu tej kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary, jak również w sprawach związanych z karą ograniczenia wolności bądź grzywny. Nadto, w kancelarii w Tarnowskich górach i Gliwicach prowadzimy sprawy karne dotyczące wykonania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Z mwarczyk, przed

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw związanymi z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy, a także spraw dotyczących kar porządkowych, sprostowania świadectw pracy czy ustalania istnienia stosunku pracy. Nadto, reprezentujemy klientów w zakresie spraw emerytalnych i rentowych, w tym w sporach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Z mwarczyk, przed

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Udzielamy kompleksowego wsparcia w zakresie sporządzania odwołań, skarg, pism oraz opinii prawnych. Doradzamy w sprawach administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwoleń, koncesji oraz licencji.

Z mwarczyk, przed

Prawo rodzinne

Adwokat Gliwice – prawo rodzinne i pomoc prawna Kancelaria specjalizuje się m.in. w prawie rodzinnym. Udziela skutecznej pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących roszczeń alimentacyjnych zarówno na rzecz małoletnich dzieci, jak i wobec współmałżonka. Świadczymy usługi jakimi jest obsługa prawna również w sprawach dotyczących ograniczenia, zawieszenia wykonywania i pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa. Nadto, nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy dotyczącego uregulowania kontaktów z dzieckiem, zarówno na etapie przedsądowym, dążąc do wypracowania porozumienia pomiędzy rodzicami, jak w trakcie postępowania sądowego. Więcej…

Z mwarczyk, przed

Odszkodowania – Gliwice – Tarnowskie Góry

Skuteczne odszkodowania – Gliwice i okolice Kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi osób poszkodowanych na skutek różnych zdarzeń losowych na najwyższym poziomie. Przede wszystkim kancelaria udziela pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (na terenie Polski i zagranicą), reprezentując klientów na każdym etapie postępowania zarówno karnego jak cywilnego. W postępowaniu karnym, na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, występując w sprawie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, a następnie oskarżyciela posiłkowego, kancelaria adwokacka dąży, już na tym etapie, do uzyskania rekompensaty z tytułu doznanej krzywdy np. odszkodowania powypadkowego. Adwokat Gliwice Więcej…

Z mwarczyk, przed

Alimenty

Adwokat Gliwice – alimenty i sprawy rozwodowe Kancelaria reprezentuje strony w postępowaniach o alimenty bądź o zaspokajanie potrzeb rodziny w sprawach rozwodowych, o separację, jak i przed sądami rodzinnymi. Pomagamy sformułować odpowiednie roszczenia obowiązku alimentacyjnego poprzez określenie wysokości usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i ustalenia możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, zarówno w przypadkach roszczeń alimentacyjnych pomiędzy współmałżonkami, byłymi małżonkami, jak i alimentami na małoletnie dzieci. Adwokat w Gliwicach, któremu możesz zaufać w znaczącej sprawie jak są długi alimentacyjne i wszystkie problemy z nimi związane W sprawach, które wymagają zabezpieczenia roszczeń Więcej…

Z mwarczyk, przed